FANDOM


Poly-Chemicritter Hydragon
(しん)()(ごう)(じゅう)ヒュードラゴン
PolyChemicritterHydragon-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ごう
じゅうヒュードラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ごう
じゅう
ヒュードラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkagōjū Hyūdoragon
 Tên Nhật (Dịch) Evol-Chemical Beast Hydragon
 Tên Hàn 진화합야수 히드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2800
 Mã số 80476891
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.