FANDOM


Pot of Avarice
(どん)(よく)(つぼ)
PotofAvarice-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Chiếc bình tham lam
 Tên Nhật (Kana)
どん
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どん
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Don'yoku na Tsubo
 Tên Hàn 탐욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 67169062
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên