FANDOM


Pot of Avarice
(どん)(よく)(つぼ)
PotofAvarice-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Chiếc bình tham lam
 Tên Nhật (Kana)
どん
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どん
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Don'yoku na Tsubo
 Tên Hàn 탐욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 67169062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác