FANDOM


Pot of Dichotomy
貪欲で無欲な壺
PotofDichotomy.jpg
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 98672567
Mô tả Hiệu ứng
Vào lúc bắt đầu Lượt Chính 1 của bạn: Chọn mục tiêu 3 quái thú khác Loại trong Mộ bài của bạn; Xáo trộn cả 3 về Bộ bài, sau đó rút 2 lá bài. Bạn không thể tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt mà bạn kích hoạt lá này.
English Description
At the start of your Main Phase 1: Target 3 monsters with different Types in your Graveyard; Shuffle all 3 into the Deck, then draw 2 cards. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên