FANDOM


Pot of Duality
(ごう)(よく)(けん)(きょ)(つぼ)
PotofDuality-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Hũ Tham Vọng và Khiêm Nhường
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくで
けん
きょな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
で謙
けん
きょ
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōyoku de Kenkyo na Tsubo
 Tên Nhật (Dịch) Pot of Greed and Humility
 Tên Hàn 욕망과 겸허의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98645731
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác