FANDOM


Powered Inzektron
甲化鎧骨格(インゼクトロン・パワード)
PoweredInzektron-LVAL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
甲化鎧骨格
インゼクトロン・パワード
 Tên Nhật (Chuẩn) 甲化鎧骨格
インゼクトロン・パワード
 Tên Nhật (rōmaji) Inzekutoron Pawādo
 Tên Nhật (Dịch) Inzektron Powered
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1600
 Mã số 46132282
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác