FANDOM


Predator Counter
()(しょく)カウンター
PredatorCounter-AT15-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
しょくカウンター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょく
カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Hoshoku Kauntā
 Tên Hàn 포식 카운터를
 Loại Counter
 Văn bản giới hạn This card cannot be in a Deck.
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác