FANDOM


Premature Return
(はや)すぎた()(かん)
PrematureReturn-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
はやすぎた
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
はや
すぎた帰
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Hayasugita Kikan
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 95083785
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]