FANDOM


Priestess with Eyes of Blue
(あお)()()()
PriestesswithEyesofBlue-MP17-EN-SR-1E
 Tên Việt Nữ Tu Lam Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あおき
めの
 Tên Nhật (Chuẩn)
あお
き眼
の巫
 Tên Nhật (rōmaji) Aokime no Miko
 Tên Hàn 파란 눈의 무녀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 36734924
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác