FANDOM


Protector of the Throne
(おう)()(しゅ)()(しゃ)
 Tên Nhật (Kana)
おう
ざの
しゅ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の守
しゅ
しゃ
 Tên Hàn 왕자의 수호자
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 10071456
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác