FANDOM


Psychic Feel Zone
サイコ・フィール・ゾーン
PsychicFeelZone-EXVC-EN-R-1E
 Tên Nhật サイコ・フィール・ゾーン
 Tên Nhật (rōmaji) Saiko Fīru Zōn
 Tên Nhật (Dịch) Psycho Feel Zone
 Tên Hàn 사이코 필 존
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 11047543
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]