FANDOM


Psychic Feel Zone
サイコ・フィール・ゾーン
PsychicFeelZone-EXVC-EN-R-1E
 Tên Nhật サイコ・フィール・ゾーン
 Tên Nhật (rōmaji) Saiko Fīru Zōn
 Tên Nhật (Dịch) Psycho Feel Zone
 Tên Hàn 사이코 필 존
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 11047543
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.