FANDOM


Purge Ray
パージ・レイ
PurgeRay-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật パージ・レイ
 Tên Nhật (rōmaji) Pāji Rei
 Tên Hàn 퍼지 레이
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 64161630
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]