FANDOM


Union ( Quái vật liên minh ) thường là những Effect Monster có khả năng trang bị vào một Monster khác và trở thành Equip Spell Cards . Một số trong chúng có khả năng tái trở thành một Effect Monster . Lúc trở thành Equip Spell Cards chúng có thể bị tiêu diệt như những Spell Cards khác, ví dụ như bị tiêu diệt = "Mystical Space Typhoon" . Ngoài ra khi muốn tiêu diệt Monster đang được Union Monster trang bị thì Union Monster sẽ bị tiêu diệt thay cho Monster được trang bị.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.