FANDOM


Queen's Knight
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
This knight catches her opponents off guard, dominating them with swift yet graceful attacks.
CÔNG / 1500   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX · ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Queen's Knight This knight catches her opponents off guard, dominating them with swift yet graceful attacks.
Nhật しなやかな動きで敵を翻弄し、相手のスキを突いて素早い攻撃を繰り出す。

Hình ảnh khác