FANDOM


R-Genex Magma
レアル・ジェネクス・マグナ
RGenexMagma
Nhóm liên quan GenexR-Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 1000/200
Mã số 01533292
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể lấy 1 quái thú Cấp độ 2 "R-Genex" từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can add 1 Level 2 "R-Genex" monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên