FANDOM


Ra's Disciple
ラーの使()()
RasDisciple
Nhóm liên quan Egyptian God
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1100/600
Mã số 74875003
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lên đến 2 "Ra's Disciple" từ tay và/hoặc từ Bộ bài của bạn. Không thể dùng Hi sinh, trừ khi dùng Triệu hồi Hi sinh cho "Slifer the Sky Dragon", "Obelisk the Tormentor", hoặc "The Winged Dragon of Ra". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, trừ bởi hiệu ứng của "Ra's Disciple".
English Description
When this card is Summoned: You can Special Summon up to 2 "Ra's Disciple" from your hand and/or Deck. Cannot be Tributed, except for the Tribute Summon of "Slifer the Sky Dragon", "Obelisk the Tormentor", or "The Winged Dragon of Ra". You cannot Special Summon monsters, except by the effect of "Ra's Disciple".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên