FANDOM


Raigeki Break
サンダー・ブレイク
RaigekiBreak
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 04178474
Mô tả Hiệu ứng
Vứt bỏ 1 lá bài để chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy nó.
English Description
Discard 1 card to target 1 card on the field; destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên