FANDOM


Raimei
(らい)(めい)
 Tên Nhật (Kana)
らい
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Raimei
 Tên Nhật (Dịch) Thunder
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56260110
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.