FANDOM


Raimei
(らい)(めい)
 Tên Nhật (Kana)
らい
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Raimei
 Tên Nhật (Dịch) Thunder
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 56260110
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]