FANDOM


Rainbow Life
レインボー・ライフ
RainbowLife-PTDN-EN-R-1E
 Tên Việt Cầu Vồng Sinh Mạng
 Tên Nhật レインボー・ライフ
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Raifu
 Tên Hàn 레인보우라이프
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34002992
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.