FANDOM


Rainbow Life
レインボー・ライフ
RainbowLife-PTDN-EN-R-1E
 Tên Việt Cầu Vồng Sinh Mạng
 Tên Nhật レインボー・ライフ
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Raifu
 Tên Hàn 레인보우라이프
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 34002992
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác