FANDOM


Rainbow Neos
レインボー・ネオス
RainbowNeos.png
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Fusion/Effect
ATK/DEF 4500/3000
Mã số 86346643
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" + "Rainbow Dragon" hoặc "Rainbow Dark Dragon"

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách nào khác. Một lần một lượt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong những hiệu ứng sau. ● Gửi 1 quái thú bạn điều khiển xuống Mộ bài; xáo trộn tất cả các quái thú đối phương đang điều khiển và lại Bộ bài. ● Gửi 1 bài Phép/bài Bẫy bạn điều khiển xuống Mộ bài; xáo trộn tất cả các bài Phép và bài Bẫy đối phương đang điều khiển và lại Bộ bài. ● Gửi 1 lá bài từ đầu Bộ bài của bạn xuống Mộ bài; xáo trộn tất cả các lá bài trong Mộ bài của đối phương vào lại Bộ bài.

English Description
"Elemental HERO Neos" + "Rainbow Dragon" or "Rainbow Dark Dragon"

Must be Fusion Summoned with the above Fusion Material Monsters and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can activate 1 of these effects. ● Send 1 monster you control to the Graveyard; shuffle all monsters your opponent controls into the Deck. ● Send 1 Spell/Trap Card you control to the Graveyard; shuffle all Spell and Trap Cards your opponent controls into the Deck. ● Send 1 card from the top of your Deck to the Graveyard; shuffle all cards in your opponent's Graveyard into the Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên