FANDOM


Raise Body Heat
(たい)(おん)(じょう)(しょう)
 Tên Nhật (Kana)
たい
おんの
じょう
しょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
たい
おん
の上
じょう
しょう
 Tên Hàn 체온상승
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 51267887
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]