FANDOM


Rank-Up-Magic - The Seventh One
  • Nhật:  RUM-七皇の剣
  • Romaji:  Rankuappu Majikku - Za Sebunsu Wan
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn 1 quái thú "Number 10X" trong Mộ, trên sân, hoặc trong Bộ bài Phụ của bạn (X lá bất kì con số từ 1 đến 7); nếu quái thú đó ở trong Mộ hoặc Bộ bài Phụ của bạn, Triệu hồi Đặc biệt nó. bỏ qua điều kiện Triệu hồi. kĩ năng của nó bị phủ nhận. Sau đó, bất kể, bạn có thể Triệu hồi Xyz từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 Quái thú Xyz "C" mà  Cấp độ cao hơn 1 so với quái thú do bạn điều khiển đó, bằng cách sử dụng nó như Nguyên liệu Xyz. (Các Nguyên liệu Xyz đã gắn vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Rank-Up-Magic - The Seventh One Target 1 "Number 10X" monster in your Graveyard, on your side of the field, or in your Extra Deck (X is any number from 1 to 7); if that target is in your Graveyard or Extra Deck, Special Summon it, ignoring the Summoning conditions. Its effects are negated. Then, regardless, you can Xyz Summon from your Extra Deck, 1 "C" Xyz Monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.)
Nhật 自分のエクストラデッキ・フィールド上・墓地の「No.10X」と名のついたモンスターエクシーズ1体を選択して発動する。(Xは1~7の任意の数値)選択したモンスターがエクストラデッキ・墓地に存在する場合、選択したモンスターを召喚条件を無視して自分フィールド上に特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。その後、選択したモンスターよりもランクが1つ高い「(カオス)」と名のついたモンスターエクシーズ1体を、自分のエクストラデッキから、選択したモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できる。