FANDOM


Rank-Up-Magic Astral Force
RUM(ランクアップマジック)-アストラル・フォース
RankUpMagicAstralForce-WIRA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-アストラル・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-アストラル・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Asutoraru Fōsu
 Tên Hàn RUM(랭크 업 매직)-아스트랄 포스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 45950291
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác