FANDOM


Rank-Up-Magic Numeron Force
RUM(ランクアップマジック)-ヌメロン・フォース
RankUpMagicNumeronForce
Nhóm liên quan Rank-Up-Magic
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 48333324
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửa bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn, 1 quái thú "Number C" có cùng Loại với quái thú bạn điều khiển đó, nhưng cao hơn 1 Hạng sao, bằng cách dùng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Sự Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz gắn trong nó đồng thời trở thành Nguyên liệu Xyz của quái thú đã được Triệu hồi.) Sau đó, nếu có bất kỳ lá bài mặt-ngửa nào trên sân ngoài lá này và quái thú đã được Triệu hồi bởi nó, vô hiệu các hiệu ứng của số bài đó.
English Description
Target 1 face-up Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster with the same Type as that monster you control, but 1 Rank higher, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) Then, if any face-up cards are on the field other than this card and the monster Summoned by it, negate the effects of those other cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên