FANDOM


Rank-Up-Magic Skip Force
RUM(ランクアップマジック)-スキップ・フォース
RankUpMagicSkipForce-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-スキップ・フォース
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-スキップ・フォース
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Sukippu Fōsu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 58988903
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.