FANDOM


Mục này đề cập đến những lá bài có điều kiện mà vĩnh viễn luôn xử lý Hạng sao của nó với giá trị khác hẳn so với trên bản in của nó, bất kể là ở đâu.

Ví dụ

NumberF0UtopicFuture-WSUP-EN-PScR-1E

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.