FANDOM


Re-dyce-cle
リサイコロ
Redycecle-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật リサイコロ
 Tên Nhật (rōmaji) Risaikoro
 Tên Nhật (Dịch) Re-Dice
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 85704698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]