FANDOM


Realm of Light
ジャスティス・ワールド
RealmofLight-SDLI-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field.svg
Mã số 36099620
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần một (hoặc nhiều) lá bài được đưa từ Bộ bài của bạn xuống Mộ bài, đặt 1 Shine Counter trên lá bài này. Tất cả quái thú "Lightsworn" tăng 100 ATK với mỗi Shine Counter trên lá bài này. Nếu lá bài này sẽ bị hủy bởi một hiệu ứng, loại bỏ 2 Shine Counters từ lá bài này thay thế.
English Description
Each time a card(s) is sent from your Deck to the Graveyard, place 1 Shine Counter on this card. All "Lightsworn" monsters gain 100 ATK for each Shine Counter on this card. If this card would be destroyed by a card effect, remove 2 Shine Counters from this card instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên