FANDOM


Reasoning
(めい)(すい)()
Reasoning-SP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
めい
すい
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
すい
 Tên Hàn 명추리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 58577036
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]