FANDOM


Reckless Greed
()(ぼう)(よく)()
RecklessGreed-BP02-EN-R-1E
 Tên Việt Lòng Tham Táo Bạo
 Tên Nhật (Kana)
ぼうな
よく
ばり
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
な欲
よく
 Tên Nhật (rōmaji) Mubō na Yokubari
 Tên Hàn 무모한 욕심쟁이
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37576645
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.