FANDOM


Reckless Greed
()(ぼう)(よく)()
RecklessGreed-BP02-EN-R-1E
 Tên Việt Lòng Tham Táo Bạo
 Tên Nhật (Kana)
ぼうな
よく
ばり
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
な欲
よく
 Tên Nhật (rōmaji) Mubō na Yokubari
 Tên Hàn 무모한 욕심쟁이
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37576645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác