FANDOM


Red-Eyes Transmigration
レッドアイズ・トランスマイグレーション
RedEyesTransmigration-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Xích-Nhãn Hiện Thân
 Tên Nhật レッドアイズ・トランスマイグレーション
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu Toransumaigurēshon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 45410988
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên