FANDOM


Red Archery Girl
(ゆみ)()くマーメイド
RedArcheryGirl-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ゆみを
ひくマーメイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆみ
を引
くマーメイド
 Tên Nhật (rōmaji) Yumi o Hiku Māmeido
 Tên Nhật (Dịch) Bow-Drawing Mermaid
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1400 / 1500
 Mã số 65570596
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.