FANDOM


Red Medicine
レッド・ポーション
 Tên Nhật レッド・ポーション
 Tên Hàn 레드포션
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 38199696
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]