FANDOM


Reinforce Truth
トゥルース・リインフォース
ReinforceTruth-YS11-EN-C-1E
 Tên Nhật トゥルース・リインフォース
 Tên Nhật (rōmaji) Turūsu Riinfōsu
 Tên Nhật (Dịch) Truth Reinforce
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10118318
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]