FANDOM


Respect Play
(せい)(せい)(どう)(どう)
RespectPlay-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
せい
せい
どう
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
せい
どう
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Seiseidōdō
 Tên Nhật (Dịch) Fair and Square
 Tên Hàn 정정 당당
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08951260
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác