FANDOM


Return of the Doomed
()(しゃ)(せい)(かん)
ReturnoftheDoomed-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Tử Thi Trở Về
 Tên Nhật (Kana)
しゃの
せい
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
の生
せい
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha no Seikan
 Tên Hàn 죽은 자의 생환
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 19827717
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác