FANDOM


Return of the Dragon Lords
(ふっ)(かつ)(ふく)(いん)
ReturnoftheDragonLords-SR02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふっ
かつの
ふく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふっ
かつ
の福
ふく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Fukkatsu no Fukuin
 Tên Nhật (Dịch) Gospel of Revival
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06853254
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.