FANDOM


REDU-YGO

Return of the DuelistBooster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set đầu tiên trong series thứ 8 của OCG, trước Abyss Rising.