FANDOM


Return of the Six Samurai
(ろく)()(しゅう)(すい)(さん)
ReturnoftheSixSamurai-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Sự trở lại của sáu samurai
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう
すい
さん!
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
すい
さん
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū Suisan!
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Unannounced Visit!
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46874015
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]