FANDOM


Reversal Quiz
(だい)(ぎゃく)(てん)クイズ
ReversalQuiz-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
だい
ぎゃく
てんクイズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
ぎゃく
てん
クイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Daigyakuten Kuizu
 Tên Nhật (Dịch) Great-Reversal Quiz
 Tên Hàn 대역전 퀴즈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05990062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]