FANDOM


Riryoku Field
フォースフィールド
RiryokuField.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter.svg
Mã số 70344351
Mô tả Hiệu ứng
Khi Bài Phép nhằm chọn mục tiêu chính xác 1 quái thú trên sân (và không lá nào khác) được kích hoạt: Vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, hủy nó.
English Description
When a Spell Card that targets exactly 1 monster on the field (and no other cards) is activated: Negate the activation, and if you do, destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên