FANDOM


Ritual Beast Tamer Zefrawendi
(えい)(れい)(じゅう)使(つか)い-セフィラウェンディ
RitualBeastTamerZefrawendi-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
えい
れい
じゅう
使
つかい-セフィラウェンディ
 Tên Nhật (Chuẩn)
えい
れい
じゅう
使
つか
い-セフィラウェンディ
 Tên Nhật (rōmaji) Eireijūtsukai - Sefira Wendi
 Tên Nhật (Dịch) Nec-Spiritual Beast Tamer - Sephira-Wendi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Psychic / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 23166823
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.