FANDOM


Ritual Cage
()(しき)(おり)
RitualCage-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しきの
おり
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
の檻
おり
 Tên Hàn 의식의 감옥
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 25796442
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]