FANDOM


Roar of the Earthbound
()(ばく)(しん)(ほう)(こう)
RoaroftheEarthbound
Nhóm liên quan Earthbound Immortal
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 56339050
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công, nếu ATK của quái thú tấn công thấp hơn quái thú "Earthbound Immortal" mặt-ngửa bạn điều khiển đó, hủy quái thú tấn công và gây thiệt hại cho đối phương bằng một nửa ATK của quái thú bị hủy.
English Description
Once per turn, when your opponent's monster declares an attack, if the ATK of the attacking monster is lower than that of a face-up "Earthbound Immortal" monster you control, destroy the attacking monster and inflict damage to your opponent equal to half the destroyed monster's ATK.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.