FANDOM


Rose Lover
薔薇恋人(バラ・ラヴァー)
RoseLover-PGL2-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
薔薇恋人
バラ・ラヴァー
 Tên Nhật (Chuẩn) 薔薇恋人
バラ・ラヴァー
 Tên Nhật (rōmaji) Bara Ravā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 89252157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác