FANDOM


Royal Oppression
(おう)(きゅう)(だん)(あつ)
RoyalOppression-GLD4-EN-GUR-LE
 Tên Việt Sự Áp Chế của Hoàng Gia
 Tên Nhật (Kana)
おう
きゅうの
だん
あつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
きゅう
の彈
だん
あつ
 Tên Nhật (Dịch) Oppression of the Royal Palace
 Tên Hàn 왕궁의 탄압
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 93016201
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]