FANDOM


Royal Straight Slasher
  • Nhật: ロイヤル・ストレート・スラッシャー
  • Romaji: Roiyaru Sutorēto Surasshā
  • Việt: Trảm Phá Sảnh
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ với "Royal Straight". Bạn có thể gửi 1 quái thú tương ứng mỗi con từ Cấp 1 đến 5 từ Bộ bài của bạn vào Mộ để hủy tất cả lá bài đối thủ điều khiển.
CÔNG / 2400   THỦ / 1350
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Royal Straight Slasher This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except with "Royal Straight". You can send 1 monster each of Levels 1 through 5 from your Deck to the Graveyard to destroy all cards your opponent controls.

Hình ảnh khác