FANDOM


Ruins of the Divine Dragon Lords
(きょ)(しん)(りゅう)()(せき)
RuinsoftheDivineDragonLords-SR02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
しん
りゅうの
せき
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
しん
りゅう
の遺
せき
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoshinryū no Iseki
 Tên Nhật (Dịch) Ruins of the Giant God Dragons
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 69868555
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.