FANDOM


Runaway Karakuri
カラクリだいぼうそう
RunawayKarakuri-EXVC-EN-C-UE
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 83831356
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Karakuri" mặt-ngửa trên sân. Cho tới Lượt Kết thúc, quái thú đó tăng 1000 ATK, nhưng các hiệu ứng của nó bị vô hiệu.
English Description
Select 1 face-up "Karakuri" monster on the field. Until the End Phase, it gains 1000 ATK, but its effect(s) is negated.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên