FANDOM


SPYRAL GEAR - Big Red
SPYRALGEARBigRed-TDIL-EN-R-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 30979619
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]