FANDOM


SZW - Fenrir Sword
SZW-天聖輝狼剣
SZWFenrirSword-VE10-JP-UR
Nhóm liên quan ZW -
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1800/1100
Mã số 12927849
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Quá thú "ZW -" mà bạn điều khiển đã được coi như là một Bài Phép Trang bị; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Thế Thủ mặt-ngửa. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay bạn cho mục tiêu đó. Khi một quái thú được trang bị với lá bài này tiêu diệt một quái thú đối phương bởi chiến đấugửi nó xuống Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "ZW -" trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 "ZW -" Monster Card you control that is treated as an Equip Spell Card; Special Summon that target in face-up Defense Position. You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this card from your hand to that target. When a monster equipped with this card destroys an opponent’s monster by battle and sends it to the Graveyard: You can target 1 "ZW -" monster in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên